1. Tại Hà Nội

Công ty ABC

Phụ trách: Nguyễn Văn A

SĐT: XXX XXX XXX

 

2. Tại các tỉnh Đông Bắc

Công ty XYZ

Phụ trách: Nguyễn Văn B

SĐT: XXX XXX XXX

 

3. Tại Mộc Châu

Công ty MNP

Phụ trách: Đặng Thị C

SĐT: XXX XXX XXX

 

4. Tại Thị trấn nông trường Mộc Châu

Công ty GHI

Phụ trách: Nguyễn Thị D

SĐT: XXX XXX XXX

 

5. Tại Thành phố Sơn La

Công ty CDE

Phụ trách: Đỗ Văn A

SĐT: XXX XXX XXX